ƯỚC G̀ ĐƯỢC NẤY!


*
Nghe nhỏ N. tâm sự
*
Trích tuyển tập T̀NH SẦU

*
Ai đang nói chuyện với em
Sao tự nhiên Ai mở nhạc?
Thôi th́ em chẳng nói thêm
Để Ai nghe người ta hát.

Từ đấy em thôi th́ thầm
Mây cao quá nhưng Mây bạc,
Núi cao, núi bất đồng tâm,
Núi nên đi t́m ai khác!

Em là thảo nguyên khiêm nhường
Thương hương cỏ đồng, hoa dại;
Yêu lúa đ̣ng đ̣ng dễ thương,
Chẳng màng kỳ hoa, dị thảo!

Trả Mặt Trời về kiêu căng
Đom đóm đồng quê vẫn sáng
Tạo Hóa quả thật công bằng
Cho Ai ước ǵ được nấy!

Á Nghi